Manja nog de originele Anna Reiner, niet Gmeyner. Manja Croiset

Dit is heel zeldzaam moet een derde hands zijns4B947BBE-073B-4C04-AC6F-3A6C8BCFFB26iEr was niet meer aan te komen.

https://www.marktplaats.nl/a/boeken/romans/m1433655678-reiner-anna-manja-1939.html

Manja nog de originele Anna Reiner in Exilverlag niet Gmeyner.

Manja Croiset

800EB1A8-BAD3-436C-A425-337FA6DCFA8B

 

Een volk dat…, dit mens in geen geval. Manja Croiset

645C5D56-3E33-4008-B4C8-935179692CE4OPROEP een echte advocaat gezocht, die niet dociel een medisch adviseur volgt, maar de belangen van de cliënt behartigt.
Niemand is gehoord en nog steeds blijkt, dat onder de medici niet bekend is, dat een psychiater consulteren gecontra-indiceerd is. Bij oud psychiatrische patiënten, trauma herhaling uit den boze, alsof een psychiater me mijn ogen oren stem terug kan geven.
Niemand is gehoord, terwijl ik beweer, dat de stukken van de huisarts, deels valsheid in geschrifte is. Daar zijn getuigen van.
De huidige vraagt of ik alleen bij Arag terecht kan. Helaas wel.
Ik vraag niet om geld.
Ik eis dat zaken recht gezet worden.
Eerherstel en ook de media kom ik er mee naar buiten. Er was voorkennis, 1 vel er uitgelicht, dr… het staat er gewoon.
Maar nog twee zaken. Een arts mag niet beoordelen wat een collega beweert
EN HET MOET DE WERELD IN DAT TRAUMA herhaling uit den boze is, dat is een STIGMA, de KMNG hoort daar evens toe.

Nu de tweede keer dat een zaak geseponeerd wordt op dat klaagster aan bed gebonden is. Els Borst kreeg de bijnaam Engel des Doods, (Mengele) en werd vermoord. Toen ze de wet er door kreeg, moest ze in de kamer haar woorden terug nemen “ het is volbracht” eis van de Christelijke Partijen.

Helaas was het ook NIET het geval.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Els_Borst
Else Eilers die op 12 jarige leeftijd op weg naar het Barlaeus in het laatste oorlogsjaar bij het thans hetende van Randwijkplantsoen gedwongen werd toe te kijken bij een Fusillade. Het Barlaeus gymnasium heeft het monument geadopteerd

Een volk dat voor tirannen zwicht, zal meer dan lijf en goed verliezen dan dooft het licht.
H. van Randwijk

https://nl.m.wikipedia.org/wiki/H.M._van_Randwijkplantsoen

Mijn lichtje is nog maar heel klein, maar kan fel flakkeren.

Ik wil nog een stap verder gaan dan onzorgvuldig handelen , mishandelingen.

Manja Croiset agerend auteur horizontaal

Zwaar grensoverschrijdend werken, maar zwichten dat is er NIET bij!

https://www.bol.com/nl/p/krantenkop-of-doofpot/9200000108382487/?suggestionType=typedsearch&bltgh=qC8rBREHWKVwpyZLTAVEbA.1.4.ProductTitle

Ook de advocaat gebruikt het woord ADVIES, waar het een BESLUIT betreft.

Verkeerde titel en omslag, maar het boek is correct https://www.bol.com/nl/p/manja-en-de-klinieken-of-de-grote-miskenning/9200000040952332/?suggestionType=typedsearch&bltgh=kv7ZggQNJdOYFM3sY1tIRw.1.19.ProductTitle

Geachte mevrouw Croiset,

Dank voor onderstaand schrijven.

Helaas bevat uw onderstaande e-mail geen informatie of bewijs waarmee ik stappen kan ondernemen richting de huisarts. Het juridisch kader heb ik u herhaaldelijk uitgelegd en blijft – hoe vervelend ook – onveranderd.

Op dit moment ben ik dan ook genoodzaakt om over te gaan tot het sluiten van uw dossier. Mocht er bewijs aan het licht komen, dan zal ik de zaak heropenen en de mogelijkheden beoordelen.

Rest mij u nog veel sterkte toe te wensen.

Vertrouwende u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
ARAG Rechtsbijstand

mw. mr.
Letselschadejurist
Postbus 230, 3830 AE Leusden
Email :
http://www.arag.nl
NL38RABO0385284438 ARAG SE

Geachte mevrouw mr.

Het heeft tot een breuk geleid met mevrouw van … en ik ga tot het gaatje.

Het kan en mag niet zo zijn, dat iemand wegkomt met het aanrichten van zoveel schade.
Dan is dat de wet, maar ik vind het ook niet kunnen, dat het een medicus is die oordeelt.
Ik weet niet in hoeverre mijn huidige arts hierin een rol kan / mag spelen.
Mevrouw dr. steekt mijn nek voor me uit op diverse wijzen, echter de ervaringen met mevrouw van …zijn dermate traumatiserend geweest en de betrokken SCEN-arts, dat het tot blijvend letsel heeft geleid in mijn vertrouwen in artsen, dat opgeteld bij mijn zeer traumatisch verlopen leven waarin artsen een grote rol hebben gespeeld. Mevrouw RSCEN- arts, was het die de vlam in de pan deed slaan, arts na arts inclusief de KNMG, er staat wel meer ter discussie. Maar het ging om of mevrouw van ….mij goed begeleid had en of daarin verwijtbare handelingen zijn, volmondig ja.
Knallende ruzie incl. met mijn toenmalige verzorgster.
Mijn huidige huisarts, die boven gemiddeld veel voor me doet, heeft daar het daar mede moeilijker door. Ik ben buitengewoon op mijn qui vive geraakt waar het artsen betreft, dat leidt er toe dat totaal overbodige conflicten ontstaan.
Ik neem aan dat mevrouw Dr. daarvan getuigen kan, er hoeft maar een woord te vallen en het loopt totaal uit de hand.
Het vertrouwen in de medische stand is nagenoeg nihil en dan is er een medisch adviseur, die een rechtszaak blokkeert.

Neemt u eens de zin, een adviseur beslist. Taalkundig onmogelijk en in de praktijk schandalig. De adviseur is geen rechter en daar lijkt het wel op. Op basis van een medisch dossier, waarvan menig leek al zegt. Dat het niet klopt, ik ben nl. wel extravert geworden .Het is uitgemond in een ‘machtsstrijd’ tussen de medisch wereld, waarbij mijn zeer kwetsbare gezondheid een grote rol speelt.
Mevrouw van werkte in een groepspraktijk, ik heb daar zo’n slechte naam ik kom niet eens langs de assistentes. Een arts staat daar buiten op het punt van pensionering en toen ik hem in een vacantie van mevrouw…..wilde benaderen, was daar nogal wat obstructie van de assistentes. Toen de betrokken arts er door een brief achterkwam, is hij een paar dagen alsnog langs gekomen en hij distantieert zich van het gebeuren.
Maar het komt er op neer, dat als mevrouw Dr…met vacantie is, ik zonder huisarts zit, terwijl ik ernstig ziek ben.
Door de aaneengeregen ellende in het traject met mevrouw van …. heeft zijn weerslag op mevrouw dr …, niet dat zij dociel mevrouw van … volgt integendeel, echter ik ben snel upset, zich uitend in verbale agressie.
En dan komt een onbekende nota bene een arts, niet neutraal een oordeel vellen. Niet de taak van een adviseur. Nu gaat mevrouw Dr. met vacantie aan het eind van de week met vacantie en ben ik zonder huisarts.
Als daaruit wordt opgemaakt wordt dat mevrouw van …zorgvuldig gehandeld heeft, vind ik dat uiterst curieus. Mevrouw van …wilde ook dat ik een huisarts buiten mijn dorp kreeg. Mevrouw Dr…en ik hebben besloten wel met elkaar in zee te gaan.
Echter zoals gezegd , zit zij nu met de erfenis van wat er gebeurd is, een patiënt met wie ze intensief bezig is.
Een thuiswonende verpleegtehuis-patiënt, die zeer ontvlambaar is. Ik verval in herhalingen, dit is het gevolg van het ‘zorgvuldig’ handelen van mevrouw van. Mijn positie als patiënt in dit dorp, dit alles op het bord van mevrouw dr. … maakt het haar ook onevenredig zwaar.
Ik ben absoluut compos mentis, maar mijn insteek naar artsen is verre van blanco.
Uiterst beladen en zwaar voor arts en patiënt in een begeleiding op weg naar het einde. Opnieuw getraumatiseerd door artsen, dus nee geen situatie om me bij neer te leggen. Ja, ik lig wel.

Ik verzoek u dringend deze zaak te heropenen, die mijns inziens geen zaak is geworden, aangezien hij de rechtszaal niet gehaald heeft en er geen getuigen zijn gehoord. Ook zijn weerslag op een betrokken familielid, de situatie uiterst kritiek.

Aangezien ik ernstig ziek ben, is een nieuwe procedure geen sinecure.
Mijn beroep was schrijfster doorlopend denk ik, hoe bereik ik de MEDIA
Mevrouw doctor…
is daarvan op de hoogte.

Nu ruim 3 weken zonder huisarts is zeer kritisch .

Ik moet stoppen, ik lig te klappertanden.

Maar nogmaals het heeft geleid tot een onverantwoorde situatie.

Hoogachtend
Mevrouw M Croiset

Voor zelfkennis, is introspectie hoofdzaak.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Op 5 aug. 2019 om 08:23 heeft

Geachte mevrouw Croiset,

Hierbij reageer ik op onderstaand schrijven.

De taak van de medisch adviseur ziet op het beoordelen van het handelen van de huisarts. Hij dient aan de hand van de medische informatie en oordeel te vellen, hetgeen hij heeft gedaan. Het medisch dossier in dergelijke zaken is in beginsel leidend. U stelt dat de medische informatie van de huisarts onwaarheden bevat, maar dit is vooralsnog niet aangetoond.

Indien vast komt te staan dat de huisarts valsheid in geschriften heeft gepleegd, dan kunt u overwegen om een klacht tegen de huisarts in te dienen.
Een klachtfunctionaris zal dan tussen u en de huisarts gaan bemiddelen. Komt u er niet uit met de huisarts, dan staat de gang naar de geschillencommissie van de SKGE open (Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg). Ik moet u er wel op attenderen dat ook deze instantie eerst zal beoordelen in hoeverre er sprake is van medisch verwijtbaar handelen alvorens zij de klacht gegrond verklaren en/of een schadevergoeding toekennen. Zoals eerder toegelicht, is dit nog niet aangetoond. Daarom zie ik op dit moment ook geen heil in het opstarten van een klachtprocedure. Daarnaast bestaat de kans dat u uw kant van het verhaal dan mondeling bij de commissie moet toelichten. Ik begrijp dat u daartoe helaas niet in staat bent.

Al met al is mijn advies om de zaak te laten rusten. Nu ik geen juridische mogelijkheden zie, is er geen rol voor ARAG meer weggelegd in uw zaak en ben ik genoodzaakt over te gaan tot het sluiten en archiveren van uw dossier.

Ik hoop u hierbij voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
ARAG Rechtsbijstand

mw.
Postbus 230, 3830 AE Leusden
http://www.arag.nl
NL38RABO0385284438
Onderwerp: Re: ARAG dossiernummer: 2018013528-01

Geachte Mevrouw ….

Een augment, u kunt niets met dat ik beweer en kan staven, dat de rapportage van de huisarts
Valsheid in geschrifte is. Is de medisch adviseur daarvan op de hoogte?

Hoogachtend
Mevrouw M Croiset
Van: Manja Croiset

Geachte Mevrouw Mr.

Bij mijn weten, heb ik u al laten weten, dat ik er geen genoegen meeneem.

U als mijn advocaat, bent geen jaknikker naar de medisch adviseur, maar behartigt mijn belangen.

Ik verwacht dan ook stappen van u en indien het buiten uw competentie valt, zoekt u dan een collega, die niet dociel een arts volgt.
Voor zelfkennis, is introspectie hoofdzaak.
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Manja_Croiset

Op 2 aug. 2019 om 14:10
Pas 3 artsen hebben op fysieke gronden groen licht gegeven.
7Over zorgvuldigheidseisen geen van de artsen voldoet er aan.

Geachte mevrouw Croiset,

Hierbij kom ik terug op bovengenoemd dossier. Uw berichten heb ik in goede orde ontvangen.

Medisch adviseur
Ik heb u het voorstel gedaan om te bellen of bij ons op kantoor te komen, maar ik begrijp dat dit niet mogelijk is. Helaas legt de medisch adviseur geen huisbezoeken af. Uw audio-opnames heb ik beluisterd. De opnames bevatten geen informatie waarmee ik mijn medisch adviseur tot een andere conclusie kan bewegen. Het spijt mij u niet anders te kunnen berichten.

Juridisch kader
In mijn vorige e-mail heb ik het juridisch kader geschetst. U geeft aan geen (goede) begeleiding te hebben gehad bij het euthanasietraject. Zo bent u het onder andere niet eens met het feit dat er een psychiatrisch onderzoek in gang moest worden gezet alvorens men groen licht zou geven voor euthanasie. Ik moet u erop attenderen dat artsen verplicht zijn om binnen de kaders van de Euthanasiewet een euthanasieverzoek in behandeling te nemen. Een arts wordt hier ook op getoetst. Handelt hij niet volgens de geldende wetten en protocollen omtrent euthanasie, dan loopt hij het risico strafrechtelijk vervolgd te worden indien de euthanasie toch wordt uitgevoerd.

De huisarts dient bij een euthanasieverzoek altijd op zijn minst één arts te raadplegen (doorgaans een SCEN-arts). Het lijden moet inzichtelijk worden gemaakt en de arts(en) moeten er van overtuigd raken dat het lijden ondraaglijk is en (mede) een medische grondslag heeft. Indien er mogelijk meerdere oorzaken en/of niet-medische grondslagen aan het euthanasieverzoek ten grondslag liggen, dan dienen ook andere deskundigen geraadpleegd te worden (in uw zaak een psychiater). Doet de arts dit niet, dan loopt hij het risico op strafrechtelijke vervolging. U zult begrijpen dat de betrokken artsen dus alle zorgvuldigheidsnormen in acht moeten nemen om problemen te voorkomen. Dit is dan ook de reden dat het de SCEN-arts alsnog raadzaam leek om een psychiatrisch onderzoek te starten, zodat aan alle zorgvuldigheidseisen zou zijn voldaan. Naar ik heb begrepen heeft aanvullend onderzoek niet plaatsgevonden omdat u dit niet wenste en is dit de reden van het spaak lopen van het euthanasietraject.

Alvorens er een recht op schadevergoeding bestaat, dient er sprake te zijn van medisch verwijtbaar handelen waardoor er schade is geleden. Mijn medisch adviseur heeft uw medisch dossier beoordeeld en ziet geen aanwijzingen voor medisch verwijtbaar handelen aan de zijde van de huisarts.
Het stuit u tegen de borst dat mijn medisch adviseur uitgaat van de medische verslaglegging van uw huisarts.
Ik moet u er echter op attenderen dat het medisch dossier dient als bewijs.
Hoe vervelend ook, dit is wel de gang van zaken.